«Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Α.μεΑ.)
Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» με έδρα το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Ταυτότητα Συλλόγου

Ο «Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑΜΕΑ) Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013. Στις εκλογές που έγιναν στις 21/06/2013 εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από πέντε άτομα:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστασία Κριπάση - Μπάρκα
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Ελεφάντης
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασιλική Μαντέκα
4. ΤΑΜΙΑΣ: Βασιλική Φαλάρα
5. ΕΦΟΡΟΣ: Ελένη Καρανίκα

Σκοπός Συλλόγου

1. Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των Ατόμων με Αναπηρία, των Γονέων των κηδεμόνων και των Δικαστικών συμπαραστατών αυτών.

2. Η επιδίωξη και διεκδίκηση καλύτερης και απρόσκοπτης λειτουργίας των Ειδικών εκπαιδευτηρίων κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, για την κατοχύρωση του συνταγματικού δικαιώματος της εκπαίδευσης.

3. Η επιδίωξη για καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε παντός είδους κλειστές ή ανοιχτές δομές περίθαλψης ή νοσηλείας ή διημέρευσης ή φροντίδας ή σε μονάδες αποκατάστασης.

4. Η συνεχής προσπάθεια για την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στη παραγωγική διαδικασία.

5. Η διεκδίκηση βελτίωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και η διεκδίκηση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων προκειμένου να βελτιώνονται συνεχώς οι συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στα πλαίσια της ισοπολιτείας και της ισονομίας.

6. Η προσπάθεια και διεκδίκηση για πλήρη και συνεχή εναρμόνιση του Ελληνικού με το Κοινοτικό και το Διεθνές θεσμικό πλαίσιο καθώς και για την βελτίωση της λειτουργίας των δομών, της εκπαίδευσης, της διαδικασίας ένταξης στη παραγωγή με την εναρμόνιση τους με πρότυπα και προγράμματα διεθνούς επιπέδου.

7. Η συμμετοχή και η ανάπτυξη σχέσεων σε άλλες οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

8. Η διεκδίκηση συμμετοχής εκπροσώπων των Αναπηρικών Οργανώσεων και του Συλλόγου στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

9. Η διεκδίκηση και η υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων.

10. Η ίδρυση ή και η συμμετοχή σε Νομικά πρόσωπα ή εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν τους σκοπούς του Συλλόγου.

Ποιός εγγράφεται

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν γονείς, κηδεμόνες και δικαστικοί συμπαραστάτες των Α με Α. Άτομα με αναπηρίες νοούνται εδώ εκείνα που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία και υποστηρίζονται από τους γονείς, κηδεμόνες και δικαστικούς συμπαραστάτες εφόσον μόνα τους δεν είναι σε θέση να αγωνισθούν για τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.